รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021256


ชื่อ-สกุล
น.ส.รุ่งฤดี ทองรักษ์
หลักสูตร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
โทร.
0813021346

ผู้ปกครอง
นายไพรัตน์ ทองรักษ์