รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021257


ชื่อ-สกุล
น.ส.ศิริวัชรี จำปางาม
หลักสูตร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
โทร.
0956086743

ผู้ปกครอง
นายนิวัติ จำปางาม