รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021258


ชื่อ-สกุล
น.ส.ศุภวรรณ อ่อนนวน
หลักสูตร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
โทร.
0873923799

ผู้ปกครอง
นายยุโสบ อ่อนนวน