รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021259


ชื่อ-สกุล
นายศูภณัฐ เกษตริกะ
หลักสูตร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
โทร.
0993090400

ผู้ปกครอง
นางบุษบา เกษตริกะ