รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021260


ชื่อ-สกุล
นายสรรเสริญ คุ่ยยกสุย
หลักสูตร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
โทร.
0987073558

ผู้ปกครอง
นาย ทรงวุฒิ คุ่ยยกสุย