รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021261


ชื่อ-สกุล
น.ส.สาวิตรี โต๊ะกายู
หลักสูตร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
โทร.
0

ผู้ปกครอง