รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021264


ชื่อ-สกุล
น.ส.สุพนิตา เอี่ยมอาจ
หลักสูตร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
โทร.
0869611970

ผู้ปกครอง
นางโสภา เทศนอก