รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021265


ชื่อ-สกุล
น.ส.แสงอุทัย จิตรแก้ว
หลักสูตร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
โทร.
0936803067

ผู้ปกครอง
นางเพ็ญนภา จิตรแก้ว