รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021266


ชื่อ-สกุล
น.ส.อรญา จิโสะ
หลักสูตร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
โทร.
0

ผู้ปกครอง