รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021267


ชื่อ-สกุล
น.ส.อาทิตยา ฐานะพันธุ์
หลักสูตร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
โทร.
0?0987395914?

ผู้ปกครอง
นางรัตนาภรณ์ ฐานะพันธุ์