รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021269


ชื่อ-สกุล
น.ส.อุทุมพร พรหมทองบุญ
หลักสูตร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
โทร.
0986957439

ผู้ปกครอง
นางกาญจนา พรหมทองบุญ