รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021270


ชื่อ-สกุล
นายเอกภาพ อย่างดี
หลักสูตร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
โทร.
0805439190

ผู้ปกครอง
นางวิจิตร์ตรา อย่างดี