รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021272


ชื่อ-สกุล
น.ส.นันทิยา แซ่วุ้น
หลักสูตร
สถิติ
สาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ
โทร.
0894621080

ผู้ปกครอง
นายไล่ แซ่วุ่น