รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021273


ชื่อ-สกุล
น.ส.นัยนา เส้งสุก
หลักสูตร
สถิติ
สาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ
โทร.
0801370247

ผู้ปกครอง
นางกิ้มห้าย เส้งสุก