รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021274


ชื่อ-สกุล
น.ส.นุรฮีดายะห์ บาระตาเยะ
หลักสูตร
สถิติ
สาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ
โทร.
0936646391

ผู้ปกครอง
อาลียาสะ บาระตายะ