รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021281


ชื่อ-สกุล
น.ส.พัชรี หร่มใหม่
หลักสูตร
เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน
สาขาวิชา
ฟิสิกส์
โทร.
0

ผู้ปกครอง