รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021283


ชื่อ-สกุล
นายวรฉัตร เลกากาญจน์
หลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร.
0

ผู้ปกครอง