ติดต่อสอบถาม
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว
         อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
โทรศัพท์ : +081-540-7304
              +086-481-5005
Email : conference2018.tsu@gmail.com
รายละเอียดการลงทะเบียนและการนำเสนอบทความ
Session 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรศาสตร์ Session 6 การศึกษา
Session 2 วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช Session 7 มนุษยศาสตร์
Session 3 ฟิสิกส์ศึกษา ฟิสิกส์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ Session 8 สังคมศาสตร์
Session 4 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ Session 9 บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
Session 5 วิทยาศาสตร์สุขภาพ Session 10 ผลงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม