ติดต่อสอบถาม
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว
         อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
โทรศัพท์ : +081-540-7304
              +086-481-5005
Email : conference2018.tsu@gmail.com
การชำระเงิน
สามารถชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีทางธนาคาร :
  ชื่อบัญชี: งานประชุมวิชาการระดับชาติ ม.ทักษิณ
  หมายเลขบัญชี: 404-279494-4
  ชื่อธนาคาร: ธนาคารไทยพาณิชย์
  สาขา: สาขามหาวิทยาลัยทักษิณ (พัทลุง)
     
การส่งหลักฐานการชำระเงิน
  แนบหลักฐานการชำระเงินผ่านระบบลงทะเบียน คลิ๊ก
  หรือชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่หน้างาน

 

อัตราค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ประเภทผู้เข้าร่วม
อัตราพิเศษ
ภายในวันที่
15 มี.ค. 2561
อัตราปกติ
บุคคลภายนอก
2,500 บาท
3,000 บาท
บุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
1,500 บาท
2,000 บาท

 

ผู้จัดประชุมขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน
การเข้าร่วมประชุมไม่ว่ากรณีใดๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการสำคัญ
 ปิดรับบทคัดย่อ (Abstracts)
    วันที่ 31 ม.ค. 2561
 แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อ
ผ่านระบบออนไลน์
    วันที่ 14 ก.พ. 2561
 ผู้นำเสนอยืนยันการส่งผลงาน
    วันที่ 21 ก.พ. 2561
วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยเรื่องเต็ม
และการส่งชำระค่าลงทะเบียนในอัตราพิเศษ
    ภายในวันที่ 15 มี.ค. 2561
 แจ้งผู้นำเสนอปรับแก้ไขบทความวิจัย
ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านระบบออนไลน์
    วันที่ 6 เม.ย. 2561
 ผู้นำเสนอจัดส่งบทความวิจัยที่แก้ไขผ่านระบบออนไลน์
    วันที่ 12 เม.ย. 2561
 จัดประชุมและนำสเนอผลงาน
    วันที่ 8-9 พ.ค. 2561
การตีพิมพ์ในวารสาร