ติดต่อสอบถาม
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว
         อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
โทรศัพท์ : +081-540-7304
              +086-481-5005
Email : conference2018.tsu@gmail.com
ลงทะเบียน

ข้อมูลส่วนตัว

ที่อยู่อีเมล(E-mail)และรหัสผ่าน(Password) ต่อไปนี้จะใช้ในการอัพโหลดไฟล์


ประเภทการเข้าร่วม

    รูปแบบผู้เข้าร่วม
    การนำเสนอผลงาน
 
    ประเภทอาหาร