ติดต่อสอบถาม
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว
         อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
โทรศัพท์ : +081-540-7304
              +086-481-5005
Email : conference2018.tsu@gmail.com
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศขอขยายระยะเวลา เรื่องการแจ้งผลและยืนยันการส่งบทความวิจัยเรื่องเต็ม ดังนี้


- แจ้งผู้นำเสนอปรับแก้ไขบทความวิจัยตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านระบบออนไลน์

จากเดิม วันที่ 6 เมษายน 2561 เปลี่ยนเป็น 15 พฤษภาคม 2561


- ผู้นำเสนอจัดส่งบทความวิจัยที่แก้ไขผ่านระบบออนไลน์
จากเดิม วันที่ 12 เมษายน 2561 เปลี่ยนเป็น วันที่ 22 พฤษภาคม 2561


ทั้งนี้การนำเสนอผลงานยังคงกำหนดการเดิมระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561

กำหนดการสำคัญ
 ปิดรับบทคัดย่อ (Abstracts)
    วันที่ 31 ม.ค. 2561
 แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อ
ผ่านระบบออนไลน์
    วันที่ 14 ก.พ. 2561
 ผู้นำเสนอยืนยันการส่งผลงาน
    วันที่ 21 ก.พ. 2561
วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยเรื่องเต็ม
และการส่งชำระค่าลงทะเบียนในอัตราพิเศษ
    ภายในวันที่ 15 มี.ค. 2561
 แจ้งผู้นำเสนอปรับแก้ไขบทความวิจัย
ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านระบบออนไลน์
    วันที่ 6 เม.ย. 2561
 ผู้นำเสนอจัดส่งบทความวิจัยที่แก้ไขผ่านระบบออนไลน์
    วันที่ 12 เม.ย. 2561
 จัดประชุมและนำสเนอผลงาน
    วันที่ 8-9 พ.ค. 2561
การตีพิมพ์ในวารสาร