เบอร์โทรศัพท์

นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร (ฝ่ายพัฒนานิสิต) 074-609608 ต่อ 2002

ที่อยู่

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110