กรณีลืมชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน

กรณีลีมชื่อผู้ใช้ และ/หรือลืมรหัสผ่าน ระบบจะแจ้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน กลับไปทางอีเมล

คลิกที่นี่
กรณียังไม่เคยใช้ระบบฯ

กรณีที่ยังไม่เคยใช้ระบบเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ หรือเคยใช้แล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่

คลิกที่นี่