Facebook twitter
    Instagram line ID : sci.tsu
คณะวิทยาศาสตร์
ข่าวสารการรับสมัคร

ระดับปริญญาตรี (TCAS'64)
TCAS 2 การพิจารณาผลจากหลักฐาน (โครงการ Young Smart Tsu)
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 มี.ค. 64

นิสิตระดับ ปริญญาตรี ภาคปกติ (สถานะเปิดรับสมัคร)
เส้นทางอาชีพคณะวิทยาศาสตร์ 9 หลักสูตร
เด็กวิทย์ เรียนจบแล้วทำงานอะไร !!!

คณะวิทยาศาสตร์เปิดรับ 9 หลักสูตร

ระดับปริญญาโท-เอก
ยังไม่มีการรับสมัครในขณะนี้

×

amdTsu