TQF Faculty of Science

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ข่าวประกาศ

- กำหนดอัพโหลด มคอ.5 รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา มคอ.6 รายงานผลการดำเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม (ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา) ภายใน 19 มิถุนายน 2561
- กำหนดอัพโหลด มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร(ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา) ภายใน 20 ก.ค. 61

Posted on June 14th, 2018
รายละเอียดรายวิชา ภาคเรียนที่
ระดับ
หลักสูตร

ดาวน์โหลด Course Syllabus

รหัสวิชา ชื่อวิชา ชั้นปี ดาวน์โหลด
ไม่มีข้อมูล

ดาวน์โหลด

รหัสวิชา ชื่อวิชา ชั้นปี มคอ.3
0214101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
0214102 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
0214103 วิทยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 1
0214111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
0214191 ปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
0214212 การออกแบบวงจรตรรกะเชิงเลข 2
0214231 ระบบฐานข้อมูล 2
0214241 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 2
0214222 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3
0214271 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 3
0214333 ระบบปฏิบัติการ 3
0214341 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 3
0214352 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3
0214362 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3
0214363 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 3
0214392 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์1 3
0214102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 4
0214212 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 4
0214381 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 4
0214415 การโปรแกรมด้วยเอ็กซ์เอ็มแอล 4
0214495 สหกิจศึกษา 4
0214496 การฝึกงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4
0214497 โครงงานวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4