TQF Faculty of Science

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

รายละเอียดรายวิชา ภาคเรียนที่
ระดับ
หลักสูตร
รหัสวิชา ชื่อวิชา ชั้นปี มคอ.3
0214222 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนเว็บเบื้องต้น 2
0124326 การโปรแกรมเว็บขั้นสูง 3
0214381 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 3