TQF Faculty of Science

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ข่าวประกาศ

- กำหนดอัพโหลด มคอ.5 รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา มคอ.6 รายงานผลการดำเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม (ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา) ภายใน 19 มิถุนายน 2561
- กำหนดอัพโหลด มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร(ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา) ภายใน 20 ก.ค. 61

Posted on June 14th, 2018
รายละเอียดรายวิชา ภาคเรียนที่
ระดับ
หลักสูตร

ดาวน์โหลด Course Syllabus

รหัสวิชา ชื่อวิชา ชั้นปี ดาวน์โหลด
ไม่มีข้อมูล

ดาวน์โหลด

รหัสวิชา ชื่อวิชา ชั้นปี มคอ.3
0214102 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
0214104 กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 1
0214105 วิธีการเชิงตัวเลขสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
0214121 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 1
0214101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2
0214206 องค์ประกอบและสถาปัตถยกรรมคอมพิวเตอร์ 2
0214207 วิยุตคณิต 2
0214222 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 2
0214242 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 2
0214324 การโปรแกรมภาษาจาวา 2
0214308 ระเบียนวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
0214314 การโปรแกรมอาดุยโน่ 3
0214315 อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง 3
0214325 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3
0214335 การโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3
0214336 ความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิงเตอร์ 3
0214344 ปัญญาประดิษฐ์ 3
0214381 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 3
0214391 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (60) 3
0214427 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3
0214436 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล 3
0214437 ระบบปฏิบัติการยูนิกส์และการโปรแกรม 3
0214448 การวิเคราะห์สื่อสังคม 3
0214204 วิยุตคณิต 4
0214212 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 4
0214261 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 4
0214271 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 4
0214323 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 4
0214341 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 4
0214372 การทำเหมืองข้อมูล 4
0214391 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (55) 4
0214444 ความปลอดภัยในระบบเครือข่าย 4
0214493 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 4
0214494 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 4
0214497 โครงงานวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4