TQF Faculty of Science

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ข่าวประกาศ

- กำหนดอัพโหลด มคอ.5 รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา มคอ.6 รายงานผลการดำเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม (ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา) ภายใน 19 มิถุนายน 2561
- กำหนดอัพโหลด มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร(ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา) ภายใน 20 ก.ค. 61

Posted on June 14th, 2018
รายละเอียดรายวิชา ภาคเรียนที่
ระดับ
หลักสูตร

ดาวน์โหลด Course Syllabus

รหัสวิชา ชื่อวิชา ชั้นปี ดาวน์โหลด
ไม่มีข้อมูล

ดาวน์โหลด

รหัสวิชา ชื่อวิชา ชั้นปี มคอ.3
0214111 วิทยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 1
0214112 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
0214113 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
0214191 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
0214101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2
0214212 การออกแบบวงจรตรรกกะเชิงเลข 2
0214231 ระบบฐานข้อมูล 2
0214232 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 2
0214241 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 2
0214313 การโปรแกรมไมโครคอนดทรลเลอร์ 3
0214325 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3
0214326 การโปรแกรมเว็บขั้นสูง 3
0214333 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3
0214343 ระบบปฏิบัติการ 3
0214346 คลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล 3
0214381 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 3
0214427 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 3
0214417 คอมพิวเตอร์เพื่อระบบควบคุมในอุตสาหกรรม 4
0214449 การค้นคืนสารสนเทศ 4
0214492 เตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4
0214493 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4