TQF Faculty of Science

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

รายละเอียดรายวิชา ภาคเรียนที่
ระดับ
หลักสูตร
รหัสวิชา ชื่อวิชา ชั้นปี มคอ.3
0214102 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
0214114 กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 1
0214115 วิธีการเชิงตัวเลขสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
0214121 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 1
0214131 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 1
0214206 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 2
0214207 วิยุตคณิต 2
0214222 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 2
0214242 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 2
0214308 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
0214314 การโปรแกรมอาดุยโน่ 3
0214315 อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง 3
0214323 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3
0214324 การโปรแกรมภาษาจาวา 3
0214325 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอปุกรณ์เคลื่อนที่ 3
0214336 ความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3
0214344 ปัญญาประดิษฐ์ 3
0214391 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
0214482 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 3
0214494 การฝึกงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4
0214495 สหกิจศึกษา 4