คณะกรรมการบริหารงานโครงการ TSU GLOBE STEM ประจำปี 2562

All
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
 • อาจารย์ ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
  ที่ปรึกษา
 • อาจารย์ ดร.นิรมล จันทรชาติ
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
  ที่ปรึกษา
 • อาจารย์ ดร.นันทิดา สุธรรมวงศ์
  ประธานกรรมการ
 • อาจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ
  รองประธานกรรมการ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์
  กรรมการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เตือนตา ร่าหมาน
  กรรมการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง
  กรรมการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานุช คีรีรัฐนิคม
  กรรมการ
 • อาจารย์ ดร.จันทวรรณ น้อยศรี
  กรรมการ
 • อาจารย์ ดร.ชลธิรา แสงสุบัน
  กรรมการ
 • อาจารย์ ดร.พีรนาฏ คิดดี
  กรรมการ
 • อาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์
  กรรมการ
 • อาจารย์พีระ ทองมี
  กรรมการ
 • อาจารย์อาจารี นาโค
  กรรมการ
 • นางสาวอัจฉรา ขุนลึก
  กรรมการและเลขานุการ