ติดต่อเรา


คุณอัจฉรา ขุนลึก
เบอร์มือถือ: 095-4387159
โทรศัพท์: 074-609600 ต่อ 2109

Email: globe.sci.tsu@gmail.com

Address : คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมูที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม
จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93210