คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมูู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
sciweek.tsu@gmail.com
คุณอัจฉรา ขุนลึก โทร. 074-609600 ต่อ 2109 หรือ 095-4387159
รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์เคมีในชีวิตประจำวัน Me and Che-me ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ม.1-ม.6)
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชั้น
โรงเรียน : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง ผู้ควบคุม : นางปวีณา ทรงเดชะ
                นางสาวชนิกานต์ เทพธานี
1 นายอภิเดช คงเขียว ม.5
2 นายลาภวัต แก้วรุ่ง ม.5
3 นายอลงกรณ์ ศศิธร ม.5
โรงเรียน : โรงเรียนตะโหมด ผู้ควบคุม : นางสาวฐิติรัตน์ เจริญตา
4 นายณัฐนนท์ สุขเหลือ ม.5
5 น.ส.ชนัญชิดา อินยอด ม.5
6 น.ส.เสาวลักษณ์ ฉ้วนกลิ่น ม.5
โรงเรียน : หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ผู้ควบคุม : นางสาวสิโรตม์ บุญเลิศ
                นายเดโช ไพรแก้ว
7 นายธนกร ศรีเกตุ ม.6
8 น.ส.เกวลิน ทองไสย ม.6
9 น.ส.เสาวลักษณ์ ขวัญสุข ม.6
โรงเรียน : โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ผู้ควบคุม : นายกิจศักดิ์ ชูศรี
10 น.ส.นัฐธวัณ รัตนบุรี ม.5
11 น.ส.ณัฐชา ภักดีสุวรรณ์ ม.5
12 น.ส.ชลธิชา สีนวลปาน ม.5
โรงเรียน : ตะโหมด ผู้ควบคุม : นายศักดิ์เจริญ ประคำศรี
13 น.ส.บุญธิดา ศรีเพ็ชร ม.5
14 น.ส.รักษ์ธีรา มรรคคงคา ม.5
15 น.ส.ณัฐณิชา แก้วหนู ม.5
โรงเรียน : โรงเรียนสาธิตมหาลัยทักษิณพัทลุง ผู้ควบคุม : ทวีสิน จิระนนทกร
                -
16 นายศุภสัณห์ ไชยชนะ ม.4
17 น.ส.ประทุมรัตน์ อ่องหลี ม.4
โรงเรียน : ปะเหลียนผดุงศิษย์ ผู้ควบคุม : นายปิยะพงษ์ สีนวน
18 นายรัชชานนท์ สุโสะ ม.3
โรงเรียน : ระโนดวิทยา ผู้ควบคุม : นาย บดินทร์ภัทร์ เดี่ยววาณิชย์
19 นายวรโชติ ล่องสุวรรณ ม.5
20 น.ส.มัทนพร เมืองปาน ม.5
21 น.ส.อภิชญา แสงชูโต ม.5
โรงเรียน : โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ผู้ควบคุม : นายชัยยศ แบ่งลาภ
                นายธีระวัฒน์ สุทธินนท์
22 น.ส.ฐาปนีย์ วัฒนศฤงคาร ม.6
23 น.ส.ภัททิยา ชายแก้ว ม.6
24 น.ส.ธนัชพร สีสุข ม.6
โรงเรียน : โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ผู้ควบคุม : นายชัยยศ แบ่งลาภ
                นายธีระวัฒน์ สุทธินนท์
25 น.ส.กิ่งกนก รอดภัย ม.6
26 น.ส.ประพิณญา จันทราทิพย์ ม.6
27 น.ส.ปิยะเนตร แก่นแก้ว ม.6
โรงเรียน : วิเชียรมาตุ ผู้ควบคุม : นางประกอบกิจ แหลมม่วง
28 น.ส.กุลฑีรา ทองเหมือน ม.6
29 น.ส.ปัณยวีร์ ขาวปาน ม.6
โรงเรียน : ประชาบำรุง ผู้ควบคุม : นายวิทยา รัตนะ
                นางสาวเบญจวรรณ วงษ์จันทร์
30 น.ส.นูรฮานา ช่วยเส็ม ม.5
31 น.ส.ธัญญลักษณ์ หิรัญมณี ม.5
32 น.ส.จันทราทิพย์ ศรีสวัสดิ์ ม.5
โรงเรียน : วิเชียรมาตุ ผู้ควบคุม : นางประกอบกิจ แหลมม่วง
33 น.ส.กุลฑีรา ทองเหมือน ม.6
34 น.ส.ปัณยวีร์ ขาวปาน ม.6
โรงเรียน : โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล ผู้ควบคุม : นางสาววราภรณ์ นิยมเดชา
35 น.ส.กลอเรีย อาหมัน ม.6
36 น.ส.รัชฎา แดงนุ้ย ม.6
37 น.ส.โปร่งฟ้า แก้วตาทิพย์ ม.6
โรงเรียน : สตรีทุ่งสง ผู้ควบคุม : นายธนพล แก้วอุดม
38 น.ส.คณิศร สุพรรณ ม.4
39 นายธนเทพ สมศักดิ์ ม.4
40 น.ส.พิมพ์มาดา ราชภักดี ม.4
โรงเรียน : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง ผู้ควบคุม : นายจิรยุทธ ขุนอักษร
41 น.ส.ทัตพิชานิษฐ์ โรจชะยะ ม.4
42 น.ส.พิชญพร มิตรชู ม.4
43 น.ส.พิยดา นวลพล ม.4
โรงเรียน : ป่าพะยอมพิทยาคม ผู้ควบคุม : ปานเดือน สุวรรณรัตน์
                พัชรา พยัคฆา
44 น.ส.จณิตา เเสงจันทร์ ม.5
45 น.ส.ศุภิสรา หนูในน้ำ ม.5
46 น.ส.ชวิศา นุ้ยเล็ก ม.5
โรงเรียน : ดารุลอูลูม ผู้ควบคุม : นางสาวโรสิตา สามารถ
47 น.ส.ยามีอ๊ะ องสารา ม.6
48 น.ส.รัตติฟา อุโหยบ ม.6
49 น.ส.วลิตา หาญทะเล ม.6
โรงเรียน : ป่าพะยอมพิทยาคม ผู้ควบคุม : อ.พัชรา พยัคฆา
50 นายพฤกษ์ เอื้ออวิมล ม.5
51 น.ส.พัทธรวดี บุญเพ็ชร ม.5
52 น.ส.อาคิรา ล่องลอย ม.5
โรงเรียน : โรงเรียนพัทลุง ผู้ควบคุม : นางสาวชญานิษฐ์ นวลสนอง
53 น.ส.พรพิมล มะปะเข ม.5
โรงเรียน : ป่าพะยอมพิทยาคม ผู้ควบคุม : อ.พัชรา พยัคฆา
                อ.ปานเดือน สุวรรณรัตน์
54 น.ส.วิสา กูลเกื้อ ม.5
โรงเรียน : ป่าพะยอมพิทยาคม ผู้ควบคุม : อาจารย์พัชรา พยัคฆา
                อาจารย์ปานเดือน สุวรรณรัตน์
55 น.ส.ปภาวรินท์ นามวงศ์ ม.5
โรงเรียน : ป่าพะยอมพิทยาคม ผู้ควบคุม : อาจารย์พัชรา พยัคฆา
                อาจารย์ปานเดือน สุวรรณรัตน์
56 น.ส.กัญญาภัทร พรหมหมวก ม.4
โรงเรียน : โรงเรียนพัทลุง ผู้ควบคุม : นางสาวชญานิษฐ์ นวลสนอง
57 น.ส.นริศรา สุริพงค์ ม.5
โรงเรียน : มุสลิมวิทยาภูเก็ต ผู้ควบคุม : นางนันทิยา ยาดี
58 นายอรัญ อีดเหล็ก ม.5
59 น.ส.ฮานานี กวีเขตต์ ม.5
60 น.ส.ภัทร์ณิชา อิสลาม ม.5
โรงเรียน : โรงเรียนสทิงพระวิทยา ผู้ควบคุม : นางสาวอาร์ซีซ๊ะ ดินอะ
61 นายทรงศักดิ์ ศิริพันธุ์ ม.5
62 น.ส.ทีนะประภา แมงทับ ม.5
โรงเรียน : ป่าพะยอมพิทยาคม ผู้ควบคุม : อ.พัชรา พยัคฆา
                อ.ปานเดือน สุวรรณรัตน์
63 น.ส.ณัฐวดี นาคเล็ก ม.5
โรงเรียน : ระโนดวิทยา ผู้ควบคุม : นาย บดินทร์ภัทร์ เดี่ยววาณิชย์
64 น.ส.ภทรพร นวลปาน ม.5
65 น.ส.ปพิชญา จันทรคง ม.5
66 น.ส.วรรณษา จาริคุณ ม.5
โรงเรียน : ป่าพะยอมพิทยาคม ผู้ควบคุม : อ.พัชรา พยัคฆา
                 อ.ปานเดือน สุวรรณรัตน์
67 นายเฉลิมวงศ์ สุขมิ่ง ม.5
68 น.ส.จารุภา ฉ้วนกลิ่น ม.5
โรงเรียน : ป่าพะยอมพิทยาคม ผู้ควบคุม : อ.พัชรา พยัคฆา
                อ.ปานเดือน สุวรรณรัตน์
69 น.ส.ฉันทิศา ปรีชานุกิจ ม.5
70 น.ส.ภาวิดา ดวงขวัญ ม.5
71 น.ส.อรวรรยา สุวรรณหงษ์ ม.5
โรงเรียน : มหาวชิราวุธ ผู้ควบคุม : นางกรกช ขวัญแก้ว
72 ด.ช.ภาคิน กตาธิการกุล ม.1
73 นายวุฒิชัย เกื้อก่อบุญ ม.5
โรงเรียน : โรงเรียนสภาราชินี 2 ผู้ควบคุม : นางจีรทิปต์ ธนวัฒน์กีรติ
                นายจิตกร ศรีโพนดวน
74 น.ส.นันท์นภัส วัฒนบัญชา ม.6
75 น.ส.อริญชญา ไชยสมิต ม.6
โรงเรียน : ป่าพะยอมพิทยาคม ผู้ควบคุม : พัชรา พยัคฆา
                ปานเดือน สุวรรณรัตน์
76 นายภูมิพัฒน์ ตันติชำนาญกุล ม.5
โรงเรียน : โรงเรียนสภาราชินี 2 ผู้ควบคุม : นางจีรทิปต์ ธนวัฒน์กีรติ
                นายจิตกร ศรีโพนดวน
77 น.ส.ปทิตตา หลงละเลิง ม.6
78 น.ส.ศุภาพิชญ์ กิ้มเฉียง ม.6
โรงเรียน : ป่าพะยอมพิทยาคม ผู้ควบคุม : อ.พัชรา พยัคฆา
                แ.ปานเดือน สุวรรณรัตน์
79 นายจิรภัทร คงช่วย ม.5
โรงเรียน : โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ผู้ควบคุม : นายกิจศักดิ์ ชูศรี
                นายกิจศักดิ์ ชูศรี
80 น.ส.สุชาวดี มีบัว ม.4
81 น.ส.ศศิธร รัตนบุรี ม.4
82 น.ส.ปาริชาติ รัตนพันธ์ุ ม.4
โรงเรียน : ห้วยยอด ผู้ควบคุม : นางสาวณัฏฐกัญจน์ ไชยภักดี
                นางสาวฐาปณี อัมพันธ์
83 น.ส.อาคิรา ภิรมย์รักษ์ ม.6
84 นายทักษิณ ศรีสุข ม.6
85 น.ส.กัญญาทิตย์ ศักดา ม.5
โรงเรียน : มหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา ผู้ควบคุม : นายโสภณ หมื่นพล
                นางสาวอชิรญา อนุมณี
86 น.ส.ณัฐวรา อนันตะ ม.5
87 น.ส.ธนัฐชา สิทธิโชค ม.5
88 น.ส.นภสร ฉายมณี ม.5
โรงเรียน : มหาวชิราวุธ ผู้ควบคุม : นางกรกช ขวัญแก้ว
89 ด.ช.ภาคิน กตาธิการกุล ม.1
90 นายวุฒิชัย เกื้อก่อบุญ ม.5
โรงเรียน : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ผู้ควบคุม : นายณัฐพล อำมาตย์วงศ์
91 น.ส.ถลัชนันท์ พันธุ์มณี ม.6
โรงเรียน : โรงเรียนมัธยมจิตจัณ ผู้ควบคุม : นางสาวจุฑามาศ ตั้งสุข
92 น.ส.กิตชินี ลอยจิ้ว ม.5
93 น.ส.อุบลวรรณ สงวนเขียว ม.5
94 น.ส.อัญชิสา ปูเต๊ะ ม.5
โรงเรียน : โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ผู้ควบคุม : นาย โสภณ หมื่นพล
                นางสาว อชิรญา อนุมณี
95 น.ส.ชาริสา บุตรสามบ่อ ม.5
96 น.ส.กุลสินี สรรพวรพงษ์ ม.5
โรงเรียน : นราสิกขาลัย ผู้ควบคุม : นางสาว ณัฐกานต์ ชูคง
97 นายการันต์ สาและ ม.6
98 น.ส.นุรอารนี สุหลง ม.6
99 น.ส.ทักษิณาภรณ์ ไหมเต็ม ม.6