คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมูู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
sciweek.tsu@gmail.com
คุณอัจฉรา ขุนลึก โทร. 074-609600 ต่อ 2109 หรือ 095-4387159

การแข่งขันวิทยาศาสตร์

Read More

การอบรมออนไลน์

Read More

นิทรรศการออนไลน์

Read More

เปิดบ้านคณะวิทย์

Read More

นิทรรศการออนไลน์

Physics Exhibition Clip_CSIT QR_Code_Refist Linkbooster QR_Code_Questionnaire Chemistry Biology BioSciences math OpenHouse

กำหนดการ

... ...

Science Chat Special Episode @TSU

Ep.7 เส้นทางใหม่สู่อนาคต กับ CSIT

Class time: 19 สิงหาคม 2564 14.00-15.00 น.

วิทยากร : คณาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมออนไลน์

การใช้โปรแกรม Arduino เพื่อการประยุกต์ ใช้ในการเรียนการสอน

การใช้โปรแกรม Arduino เพื่อการประยุกต์ ใช้ในการเรียนการสอน วิทยากร: นายศุภกร กตาธิการกุล และ อ.ดร.จิราพร ช่อมณี

Class time: 18 สิงหาคม 2564

ปฏิบัติการใช้โปรแกรม Tinkercad (Work Shop) เพื่อการประยุกต์

ปฏิบัติการใช้โปรแกรม Tinkercad (Work Shop) เพื่อการประยุกต์ วิทยากร: นายศุภกร กตาธิการกุล และ อ.ดร.จิราพร ช่อมณี

Class time: 19 สิงหาคม 2564

เรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมเบื้องต้นด้วยบอร์ด Micro:bit”

เรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมเบื้องต้นด้วยบอร์ด Micro:bit” วิทยากร: อ.ดร.ณภัทร แก้วภิบาล

เรื่อง “Data Science วิเคราะห์ข้อมูลสู้ COVID-19”

เรื่อง “Data Science วิเคราะห์ข้อมูลสู้ COVID-19” วิทยากร: อ.ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง

Class time: 18 สิงหาคม 2564

การแข่งขันวิทยาศาสตร์

ประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์

ระดับประถมศึกษา

จำนวนคน/ทีม:3 คน

จำนวนทีม/โรงเรียน:1ทีม

รับสมัครถึงวันที่ :13 สิงหาคม 2564

วันที่แข่งขัน :18 สิงหาคม 2564

รูปแบบ/สถานที่แข่งขัน :ส่งคลิป upload You Tube

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หมดเขตรับสมัคร

รายชื่อผู้สมัคร

ผลการแข่งขัน

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมน้อยทางวิทยาศาสตร์

ระดับประถมศึกษา

จำนวนคน/ทีม:3 คน

จำนวนทีม/โรงเรียน:3ทีม

รับสมัครถึงวันที่ :13 สิงหาคม 2564

วันที่แข่งขัน :18 สิงหาคม 2564

รูปแบบ/สถานที่แข่งขัน :Online โปรแกรม webex

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หมดเขตรับสมัคร

รายชื่อผู้สมัคร

ผลการแข่งขัน

แข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

ระดับประถมศึกษา

จำนวนคน/ทีม:2 คน

จำนวนทีม/โรงเรียน:2ทีม

รับสมัครถึงวันที่ :17 สิงหาคม 2564

วันที่แข่งขัน :19 สิงหาคม 2564

รูปแบบ/สถานที่แข่งขัน :Online โปรแกรม webex

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รายชื่อผู้สมัคร

ผลการแข่งขัน

แข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์

ระดับประถมศึกษา

จำนวนคน/ทีม:1 คน

จำนวนทีม/โรงเรียน:2ทีม

รับสมัครถึงวันที่ :16 สิงหาคม 2564

วันที่แข่งขัน :18 สิงหาคม 2564

รูปแบบ/สถานที่แข่งขัน :Online โปรแกรม webex

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หมดเขตรับสมัคร

รายชื่อผู้สมัคร

ผลการแข่งขัน

แข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

ระดับประถมศึกษา

จำนวนคน/ทีม:1 คน

จำนวนทีม/โรงเรียน:2ทีม

รับสมัครถึงวันที่ :13 สิงหาคม 2564

วันที่แข่งขัน :18 สิงหาคม 2564

รูปแบบ/สถานที่แข่งขัน :Online โปรแกรม webex

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หมดเขตรับสมัคร

รายชื่อผู้สมัคร

รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ

ผลการแข่งขัน

การประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ (ทางด้านฟิสิกส์)

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)

จำนวนคน/ทีม:3 คน

จำนวนทีม/โรงเรียน:2ทีม

รับสมัครถึงวันที่ :14 สิงหาคม 2564

วันที่แข่งขัน :18 สิงหาคม 2564

รูปแบบ/สถานที่แข่งขัน :ออนไลน์ โปรแกรม Cisco Webex

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หมดเขตรับสมัคร

รายชื่อผู้สมัคร

ผลการแข่งขัน

แข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)

จำนวนคน/ทีม:1 คน

จำนวนทีม/โรงเรียน:2ทีม

รับสมัครถึงวันที่ :10 สิงหาคม 2564

วันที่แข่งขัน :19 สิงหาคม 2564

รูปแบบ/สถานที่แข่งขัน :ออนไลน์ โปรแกรม Cisco Webex

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หมดเขตรับสมัคร

รายชื่อผู้สมัคร

ผลการแข่งขัน

ประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์เคมีในชีวิตประจำวัน Me and Che-me

ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6)

จำนวนคน/ทีม:3 คน

จำนวนทีม/โรงเรียน:2ทีม

รับสมัครถึงวันที่ :10 สิงหาคม 2564

วันที่แข่งขัน :19 สิงหาคม 2564

รูปแบบ/สถานที่แข่งขัน :Online โปรแกรม webex

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รายชื่อผู้สมัคร

ผลการแข่งขัน

วิทยากรอบรมและเสวนา

0 Online
0 Today
0 Week
0 Month
0 Total

ติดต่อเรา

Address

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมูู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210

Email Address

sciweek.tsu@gmail.com