ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
24 ส.ค. 60sc1503
นางวรญา ไชยบัณฑิต
24 ส.ค. 60SC1503
นายศรัณย์วิช บุษบา
24 ส.ค. 60ห้องพักอ.ดร.ชัยสิทธิ์ นิยะสม อาคารวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
24 ส.ค. 60SC 1 ชั้น 1 ห้องสำนักงานโครงการ วมว.
นางสาวจุฬาพร โอทอง
22 ส.ค. 60หน้าห้องน้ำชั้น 4
นางวรญา ไชยบัณฑิต
22 ส.ค. 60ห้อง SC2448 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
22 ส.ค. 60ห้องพักผศ.ดร.สุุภฎา คีรีรัฐนิคม SC2422
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
21 ส.ค. 60ห้องพัก อ.อานอบ
นางจิราพร วรรณรักษ์
21 ส.ค. 60SC2420
อ.ดร.พีรนาฏ คิดดี
21 ส.ค. 60ห้องสำนักงานปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
21 ส.ค. 60ห้อง SC2423 อ.นันทิดา สุธรรมวงศ์
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
18 ส.ค. 60SC1314
นางพรสวรรค์ คงหนู
16 ส.ค. 60SC2220
นางสาวชลิดา คงทอง
16 ส.ค. 60SC2423
นางสาวชลิดา คงทอง
16 ส.ค. 60SC2423
นางสาวชลิดา คงทอง