คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมูู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
sciweek.tsu@gmail.com
คุณอัจฉรา ขุนลึก โทร. 074-609600 ต่อ 2109 หรือ 095-4387159

การแข่งขันวิทยาศาสตร์

Read More

การอบรมออนไลน์

Read More

นิทรรศการออนไลน์

Read More

เปิดบ้านคณะวิทย์

Read More

นิทรรศการออนไลน์

Physics Exhibition Clip_CSIT QR_Code_Refist Linkbooster QR_Code_Questionnaire Chemistry Biology BioSciences math OpenHouse

กำหนดการ

... ...

Science Chat Special Episode @TSU

Ep.7 เส้นทางใหม่สู่อนาคต กับ CSIT

Class time: 19 สิงหาคม 2564 14.00-15.00 น.

วิทยากร : คณาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมออนไลน์

การใช้โปรแกรม Arduino เพื่อการประยุกต์ ใช้ในการเรียนการสอน

การใช้โปรแกรม Arduino เพื่อการประยุกต์ ใช้ในการเรียนการสอน วิทยากร: นายศุภกร กตาธิการกุล และ อ.ดร.จิราพร ช่อมณี

Class time: 18 สิงหาคม 2564

ปฏิบัติการใช้โปรแกรม Tinkercad (Work Shop) เพื่อการประยุกต์

ปฏิบัติการใช้โปรแกรม Tinkercad (Work Shop) เพื่อการประยุกต์ วิทยากร: นายศุภกร กตาธิการกุล และ อ.ดร.จิราพร ช่อมณี

Class time: 19 สิงหาคม 2564

เรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมเบื้องต้นด้วยบอร์ด Micro:bit”

เรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมเบื้องต้นด้วยบอร์ด Micro:bit” วิทยากร: อ.ดร.ณภัทร แก้วภิบาล

เรื่อง “Data Science วิเคราะห์ข้อมูลสู้ COVID-19”

เรื่อง “Data Science วิเคราะห์ข้อมูลสู้ COVID-19” วิทยากร: อ.ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง

Class time: 18 สิงหาคม 2564

การแข่งขันวิทยาศาสตร์

วิทยากรอบรมและเสวนา

0 Online
0 Today
0 Week
0 Month
0 Total

ติดต่อเรา

Address

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมูู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210

Email Address

sciweek.tsu@gmail.com