ข่าว/ประชาสัมพันธ์

  • ประกาศ ลำดับการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ดาวน์โหลด
  • ประกาศ ลำดับการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย ดาวน์โหลด
  • เปิดรับลงทะเบียนผู้เข้าชมงาน จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เพื่อให้การบริหารจัดการในพื้นที่จัดงานไม่หนาแน่นจนเกินไป    ตรวจสอบรายชื่่อหน่วยงานที่เข้าชมงาน..(ดูรายละเอียด)
กิจกรรมการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
วันที่แข่งขัน18 สิงหาคม 2566
ปิดรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร รายละเอียด
การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
วันที่แข่งขัน18 สิงหาคม 2566
ปิดรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร รายละเอียด
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
วันที่แข่งขัน18 สิงหาคม 2566
ปิดรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร รายละเอียด
การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์
วันที่แข่งขัน18 สิงหาคม 2566
ปิดรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร รายละเอียด
การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมน้อยทางวิทยาศาสตร์
วันที่แข่งขัน18 สิงหาคม 2566
ปิดรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร รายละเอียด

กิจกรรมการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)

การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
วันที่แข่งขัน16 สิงหาคม 2566
ปิดรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร รายละเอียด
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
วันที่แข่งขัน16 สิงหาคม 2566
ปิดรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร รายละเอียด
การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์
วันที่แข่งขัน16 สิงหาคม 2566
ปิดรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร รายละเอียด
การแข่งขัน E-Sport (ROV)
วันที่แข่งขัน16 สิงหาคม 2566
ปิดรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร รายละเอียด

กิจกรรมการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)

การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
วันที่แข่งขัน17 สิงหาคม 2566
ปิดรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร รายละเอียด
แข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
วันที่แข่งขัน17 สิงหาคม 2566
ปิดรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร รายละเอียด
การแข่งขัน E-Sport (ROV)
วันที่แข่งขัน17 สิงหาคม 2566
ปิดรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร รายละเอียด
การประกวดการผลิตสื่อสร้างสรรค์ด้านสิ่งประดิษฐ์/โครงงานวิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น (SCI ACL)
วันที่แข่งขัน17 สิงหาคม 2566
ปิดรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร รายละเอียด
การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์
วันที่แข่งขัน17 สิงหาคม 2566
ปิดรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร รายละเอียด

กิจกรรมการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6)

การประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
วันที่แข่งขัน16 สิงหาคม 2566
ปิดรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร รายละเอียด

TSU SCI-HUB

1 Online
55 Today
55 Week
338 Month
101195 Total