ข่าว/ประชาสัมพันธ์
 • เรียน ครูและนักเรียน ที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันทุกท่าน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จะเปิดระบบให้ดาวน์โหลดดาวน์เกียรติบัตร (ครูและนักเรียน) ในเว็ปไซต์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562(เมนู เกียรติบัตรนักเรียน ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ตั้่งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562 https://mis.sci.tsu.ac.th/sciweek
 • แผนผังอาคารและสถานที่ ดาวน์โหลด
 • สถานที่การแข่งขันบูมเมอแรง (Boomerang) วันที่ 19 ส.ค. 2562 เดิม อาคารพลังงาน เปลี่ยนแปลงเป็น สนามหญ้าตรงข้ามร้าน 7-11
 • ประกาศเพิ่มเติมการแข่งขัน E-Sport (ROV) ดาวน์โหลด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ้าปี 2562 ดาวน์โหลด
 • ขยายเวลารับสมัครการประกวดโครงงาน ม.ต้น จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2562
 • ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านรอบคัดเลือกการแข่งขันวาดภาพจินตนาการวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ดาวน์โหลด
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
 • ประกาศจากฝ่ายแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ฯ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
 • ข้อมูลที่พักภายในมหาวิทยาลัย (อาคารสัมมนาคาร) ติดต่อในวันและเวลาราชการ Link ดาวน์โหลด
 • หนังสือขอเชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
 • กำหนดการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด