ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
18 ม.ค. 62พัทลุงห้อง SC2448 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
18 ม.ค. 62พัทลุงsc2 ชั้น 4 ห้อง 2430
ผศ.สุดสาคร สิงห์ทอง
18 ม.ค. 62พัทลุงห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อ อาคารพืช
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
18 ม.ค. 62พัทลุงห้องย้ายเนื้อเยื่อ อาคารพืช
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
17 ม.ค. 62พัทลุงSC2437
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
17 ม.ค. 62พัทลุงSC2434
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
16 ม.ค. 62พัทลุงSC2225
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
15 ม.ค. 62พัทลุงศูนย์เครื่องมือกลาง ศก306
นายเทวัญ หยู่หนู
15 ม.ค. 62พัทลุงSC2318
นายเทวัญ หยู่หนู
11 ม.ค. 62พัทลุงศูนย์เครื่องมือกลาง ห้อง ศก306
นายเทวัญ หยู่หนู
9 ม.ค. 62พัทลุงSC2 /4/2434
ผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขา
7 ม.ค. 62พัทลุงSc 2306
นางสาวเรณู สีใหม่
3 ม.ค. 62พัทลุงห้อง SC 2409 คณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
2 ม.ค. 62พัทลุงSC 1 /SC1411/ชั้น 4
อ.ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง
2 ม.ค. 62พัทลุงsc1/4/1431
ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม