ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
22 พ.ย. 60สำนักงาน SC2
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
22 พ.ย. 60สำนักงานSC2
นางจิราพร วรรณรักษ์
22 พ.ย. 60ห้อง SC2211 และ ห้อง SC2225
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
21 พ.ย. 60ห้อง SC 1441
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
21 พ.ย. 60ชั้น5
นางจิราพร วรรณรักษ์
20 พ.ย. 60SC2 ห้อง 2207
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
17 พ.ย. 60อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
17 พ.ย. 60อ.มลฑล ห้อง2428
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
17 พ.ย. 60Sc2210
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
16 พ.ย. 601427 ห้อง อ.วรางคณา
นางสาวพัชนี ชอบธรรม
16 พ.ย. 60ห้องพัก ผศ.ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ และอ.ดร.จักรพงศ์ ไชยบุรี
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
16 พ.ย. 60ห้องพักอ.ดร.พิมพ์ชนา ฮกทา
นางจิราพร วรรณรักษ์
14 พ.ย. 60ห้อง SC2218 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
13 พ.ย. 60อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
13 พ.ย. 60SC1 ชั้น 2 ห้อง SC1220
นายศรัณย์วิช บุษบา