ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
20 มี.ค. 61พัทลุงห้องพักอ.ดร.ทวีเดช ห้อง SC2438
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
20 มี.ค. 61สงขลาห้องพัก อ.เมธี อาคาร 4 ชั้น3
นายฉัตรชัย สุนทะโก
20 มี.ค. 61สงขลาSc423 ( ห้องพัก อ.มารีนา )
นายฉัตรชัย สุนทะโก
19 มี.ค. 61พัทลุงห้องพัก อ.นันทรัตน์
นางจิราพร วรรณรักษ์
19 มี.ค. 61พัทลุงSC2 ห้อง 2428
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
19 มี.ค. 61พัทลุงห้องSC 2420
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
15 มี.ค. 61พัทลุงSC2506
อ.ดร.อัษฏาวุธ หิรัญรัตน์
14 มี.ค. 61พัทลุงห้องพัก อ.ดร.พิมพ์ชนา ฮกทา
นางจิราพร วรรณรักษ์
13 มี.ค. 61พัทลุงห้องเรียน โครงการวมว. อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้น 1
นางสาวปนัดดา รอดจันทร์
12 มี.ค. 61สงขลาห้องพักอากาศสุปราณี SC338
นายฉัตรชัย สุนทะโก
12 มี.ค. 61สงขลาเครื่องปรับอากาศห้อง SC601
นายฉัตรชัย สุนทะโก
12 มี.ค. 61พัทลุงห้องพัก อ.ดร.อานอบ คันฑะชา ชั้น3
นางจิราพร วรรณรักษ์
6 มี.ค. 61พัทลุงSC2441
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
6 มี.ค. 61พัทลุงห้อง SC2514
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
28 ก.พ. 61พัทลุงsc1/4/1431
ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม