ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
2 ก.พ. 65พัทลุงอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง ห้องกายวิภาคศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
1 ก.พ. 65พัทลุงศก.306
นางนิษา ไพจิตร
1 ก.พ. 65พัทลุงsc 2316
นางสาวเรณู สีใหม่
1 ก.พ. 65พัทลุงอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง (ศก.322)
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
31 ม.ค. 65พัทลุงห้องทำงาน อานุช SC 2 ชั้น 4
ผศ.อานุช คีรีรัฐนิคม
31 ม.ค. 65พัทลุงSC2409
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
31 ม.ค. 65พัทลุงSC2409
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
31 ม.ค. 65พัทลุงศก.229
นางสาวสาคร คงสุด
31 ม.ค. 65พัทลุงอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นายกฤษณะ เรืองคล้าย
31 ม.ค. 65พัทลุงอาคารเพาเลี้ยวสัตว์น้ำ
นายกฤษณะ เรืองคล้าย
31 ม.ค. 65พัทลุงศูนย์เครื่องมือกลาง ห้อง ศก 227 ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
นายพันธสิทธิ์ โชคสวัสดิกร
28 ม.ค. 65พัทลุงอาคารพลังงาน2
นายแม่บ้าน
28 ม.ค. 65พัทลุงอาคารพลังงาน1
นายแม่บ้าน
27 ม.ค. 65พัทลุงSC2 ห้อง2217
นางปนัดดา พรหมจรรย์
26 ม.ค. 65พัทลุงSC1345
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง