ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
29 ต.ค. 61พัทลุงห้อง SC2423 อ.ดร.นันทิดา สุธรรมวงศ์
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
25 ต.ค. 61พัทลุงอาคาร SC1 ห้อง SC1404
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
24 ต.ค. 61พัทลุง1314
นางวรญา ไชยบัณฑิต
24 ต.ค. 61พัทลุงอาคารปฏิบัติการพลังงาน 1 ตึกส้ม
นายธีรเดช ใหญ่บก
24 ต.ค. 61พัทลุงอาคารปฏิบัติการพลังงาน 1 ตึกส้ม
นายธีรเดช ใหญ่บก
19 ต.ค. 61พัทลุงห้อง SC2212
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
18 ต.ค. 61พัทลุงsc1321
อ.ดร.ศุภลักษณ์ อำลอย
18 ต.ค. 61พัทลุง1344
นางวรญา ไชยบัณฑิต
18 ต.ค. 61พัทลุงsc2351
นางสาวเรณู สีใหม่
18 ต.ค. 61พัทลุงห้อง SC 2408 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
17 ต.ค. 61พัทลุงห้องน้ำผู้หญิง ชั้น 4 ฝั่งลิฟต์
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
17 ต.ค. 61พัทลุงsc2 ห้อง2308
นางสาวเรณู สีใหม่
12 ต.ค. 61พัทลุงSC2450
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
10 ต.ค. 61พัทลุงอาคาร SC2ห้อง SC2451
ผศ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา
10 ต.ค. 61พัทลุงห้องพัก SC2438 อ.ดร.ทวีเดช ไชยนาพงษ์
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี