ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
2 มี.ค. 65พัทลุง2212
นางสาวมาณี แก้วชนิด
2 มี.ค. 65พัทลุงSC1331
นายอาณัฐ พริกเล็ก
2 มี.ค. 65พัทลุงสิ่งแวดล้อม ห้อง106
แม่บ้าน
2 มี.ค. 65พัทลุงสิ่งแวดล้อม /106
แม่บ้าน
1 มี.ค. 65พัทลุงsC2 ห้องทำงาน อ.มณฑล
ผศ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา
28 ก.พ. 65พัทลุงอาคารปฏิบัติการพลังงานทดแทน 1/ชั้น2/ ฝ้าตรงบันไดและห้องนอกระเบียง
นายธีรเดช ใหญ่บก
28 ก.พ. 65พัทลุงSC1503
นายศรัณย์วิช บุษบา
25 ก.พ. 65พัทลุงอาคารพลังงาน1
แม่บ้าน
25 ก.พ. 65พัทลุงอาคารพลังงาน1
แม่บ้าน
25 ก.พ. 65พัทลุงอาคารพลังงาน 2
แม่บ้าน
25 ก.พ. 65พัทลุงsc1 ชั้น 2 1203
นางสาวธัญลักษณ์ ทองพูน
24 ก.พ. 65พัทลุงโรงจอดรถ
นายปริญญา เทพสง
24 ก.พ. 65พัทลุงSC2/3/2307
รศ.ดร.ศรชัย อินทะไชย
24 ก.พ. 65พัทลุงห้องน้ำหญิง ชั้น 2 ตะวันตก
นางวรญา ไชยบัณฑิต
23 ก.พ. 65พัทลุงอาคารพืช
นางสาวมาณี แก้วชนิด