ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
27 ก.ย. 60พัทลุงห้อง SC2423 อ.นันทิดา สุธรรมวงศ์
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
25 ก.ย. 60พัทลุง1346 อาคารวิทยาศาสตร์ 1
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
19 ก.ย. 60พัทลุงSC1515
นางสาวพัชนี ชอบธรรม
13 ก.ย. 60พัทลุงห้องสำนักงานอาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
13 ก.ย. 60พัทลุงSc 2526
นายจิตรพล ประดิษฐธรรม
11 ก.ย. 60พัทลุงSC2212
นางสาวชลิดา คงทอง
7 ก.ย. 60พัทลุงห้องพัก อ.ปิยาภรณ์sc2346
นางจิราพร วรรณรักษ์
5 ก.ย. 60พัทลุงห้องปิ่นแก้ว อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
5 ก.ย. 60พัทลุงห้องพักทำงาน SC2438 อ.ดร.ทวีเดช ไชยนาพงษ์
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
4 ก.ย. 60พัทลุงSC2408
นางสาวชลิดา คงทอง
31 ส.ค. 60พัทลุงห้องพักอาจารย์ ดร.ทวีเดช ไชยนาพษ์ SC2438
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
29 ส.ค. 60พัทลุงSC1421
อ.ดร.คณิดา สินใหม
28 ส.ค. 60พัทลุงSC2408
นางสาวชลิดา คงทอง
28 ส.ค. 60พัทลุงSC2450 SC2451
นางสาวชลิดา คงทอง
28 ส.ค. 60พัทลุงห้องพัก SC2445 อ.ดร.ปวีณา แก้วอุบล
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี