ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
6 พ.ย. 61พัทลุงSC2450
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
6 พ.ย. 61พัทลุงอาคารวิทยาศาสตร์ 2 ชั้น 2 ห้อง 2353
นายศรัณย์วิช บุษบา
2 พ.ย. 61พัทลุง์คอมพิวเตอร์โน้ตบุค ผศ.ดร.ศิวพร แซ่วัน
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
2 พ.ย. 61พัทลุงห้องพัก ทำงาน อ.ดร.สุนิสา
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
1 พ.ย. 61พัทลุงห้องเรียน วมว. ชั้น 1 (ม.4)
นางสาวจุฬาพร โอทอง
1 พ.ย. 61พัทลุงSC2 ห้อง 2211
ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง
1 พ.ย. 61พัทลุงsc 2 ห้อง 2430 ชั้น 4
ผศ.สุดสาคร สิงห์ทอง
1 พ.ย. 61พัทลุงอาคารปฏิบัติการพลังงานทดแทน 1
นายธีรเดช ใหญ่บก
31 ต.ค. 61พัทลุงห้องครัว ชั้น 3 เคมี
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
30 ต.ค. 61พัทลุงห้อง SC1222
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
29 ต.ค. 61พัทลุงใต้อาคารSC2
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
29 ต.ค. 61พัทลุงห้อง SC2423 อ.ดร.นันทิดา สุธรรมวงศ์
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
25 ต.ค. 61พัทลุงอาคาร SC1 ห้อง SC1404
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
24 ต.ค. 61พัทลุง1314
นางวรญา ไชยบัณฑิต
24 ต.ค. 61พัทลุงอาคารปฏิบัติการพลังงาน 1 ตึกส้ม
นายธีรเดช ใหญ่บก