ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
15 พ.ย. 62พัทลุงsc2318
นายเทวัญ หยู่หนู
15 พ.ย. 62พัทลุงอาคารพืช
นางสาวมาณี แก้วชนิด
14 พ.ย. 62สงขลาSC530
อ.ดร.จารุวัตร จันทร์ประดิษฐ์
13 พ.ย. 62พัทลุงSC2220 ห้องสำนักงาน
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
12 พ.ย. 62พัทลุงSC1 ชั้น 1
นายปริญญา เทพสง
12 พ.ย. 62พัทลุงห้องรองคณบดี
นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์
11 พ.ย. 62พัทลุงSC 2506
นายสัณฑวุฒิ ฤทธิ์เลื่อน
11 พ.ย. 62พัทลุงห้อง SC1443
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
8 พ.ย. 62พัทลุงsc1426
รศ.ดร.ศิวพร แซ่วัน
8 พ.ย. 62พัทลุงSC2524
นายจิตรพล ประดิษฐธรรม
8 พ.ย. 62พัทลุงSC2526
นายจิตรพล ประดิษฐธรรม
5 พ.ย. 62พัทลุงsc 2 ชั้น 4 ห้อง 2430
ผศ.สุดสาคร สิงห์ทอง
5 พ.ย. 62พัทลุงSC1 ชั้น 3 SC1318
นายวรวรรธก์ สุขใส
5 พ.ย. 62พัทลุงชั้น3
นางจิราพร วรรณรักษ์
4 พ.ย. 62พัทลุงห้องพัก ผศ.ดร.เนตรนภา ชะนะ
นางจิราพร วรรณรักษ์