ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
21 เม.ย. 65พัทลุงอาคารพืช
นางสาวมาณี แก้วชนิด
21 เม.ย. 65พัทลุงอาคารพืช
นางสาวมาณี แก้วชนิด
19 เม.ย. 65พัทลุงห้อง สอวน.SC2
นางจิราพร วรรณรักษ์
19 เม.ย. 65พัทลุงอาคาร sc1 ชั้น 2 ห้อง sc 1203
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
19 เม.ย. 65พัทลุงอาคารปฏิบัติการพลังงาน1/ชั้น1/ห้องน้ำชาย
นายธีรเดช ใหญ่บก
12 เม.ย. 65พัทลุงSc 2ชั้น4
แม่บ้าน
4 เม.ย. 65พัทลุงศก 320
นายปิยพงษ์ ทองดำหยู
4 เม.ย. 65พัทลุงsc 1 ชั้น 2
นายคทายุทธ์ คงมณี
31 มี.ค. 65พัทลุงห้องสำนักงานSC1
นางจิราพร วรรณรักษ์
31 มี.ค. 65พัทลุงศก 320
นายปิยพงษ์ ทองดำหยู
29 มี.ค. 65พัทลุงSC2212
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
28 มี.ค. 65พัทลุงห้องSC2220
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
25 มี.ค. 65พัทลุงsc2 ห้องsc2406
นางปนัดดา พรหมจรรย์
25 มี.ค. 65พัทลุงsc2 ห้องพักนักวิทยาศาสตร์ sc2212
นางปนัดดา พรหมจรรย์
23 มี.ค. 65พัทลุงSC2523
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ