ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
4 เม.ย. 65พัทลุงศก 320
นายปิยพงษ์ ทองดำหยู
4 เม.ย. 65พัทลุงsc 1 ชั้น 2
นายคทายุทธ์ คงมณี
31 มี.ค. 65พัทลุงห้องสำนักงานSC1
นางจิราพร วรรณรักษ์
31 มี.ค. 65พัทลุงศก 320
นายปิยพงษ์ ทองดำหยู
29 มี.ค. 65พัทลุงSC2212
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
28 มี.ค. 65พัทลุงห้องSC2220
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
25 มี.ค. 65พัทลุงsc2 ห้องsc2406
นางปนัดดา พรหมจรรย์
25 มี.ค. 65พัทลุงsc2 ห้องพักนักวิทยาศาสตร์ sc2212
นางปนัดดา พรหมจรรย์
23 มี.ค. 65พัทลุงSC2523
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
23 มี.ค. 65พัทลุงSC2410
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
23 มี.ค. 65พัทลุงห้องแลป1 อาคารพืช
นางสาวมาณี แก้วชนิด
22 มี.ค. 65พัทลุงห้องสำนักงาน SC1203 คณะวิทยาศาสตร์ 1
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
22 มี.ค. 65พัทลุงSC1203
นางวรญา ไชยบัณฑิต
22 มี.ค. 65พัทลุงSC1203
นางวรญา ไชยบัณฑิต
21 มี.ค. 65พัทลุงห้องผู้บริหาร (ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ นิยะสม)
นางสาวปิยลักษณ์ หนูดำ