ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
24 ก.ย. 65พัทลุงSC1211
นายปริญญา เทพสง
23 ก.ย. 65พัทลุงSC1212
นายปริญญา เทพสง
22 ก.ย. 65สงขลาSc531
อ.ดร.จารุวัตร จันทร์ประดิษฐ์
21 ก.ย. 65พัทลุงsc2 ห้อง sc2433
ผศ.ดร.ธนพล อยู่เย็น
21 ก.ย. 65พัทลุงSC1346
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
21 ก.ย. 65พัทลุงห้องน้ำชายชั้น3 ด้านตะวันออก
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
21 ก.ย. 65พัทลุงห้องน้ำชายชั้น3 ด้านตะวันตก
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
21 ก.ย. 65พัทลุงห้องน้ำหญิงชั้น 4 (ด้านลิฟต์)
ผศ.อรยา ปรีชาพานิช
16 ก.ย. 65พัทลุงSC2450
นายปริญญา เทพสง
16 ก.ย. 65พัทลุงผศ.สุดสาคร สิงห์ทอง
นางสุธันยารัต ชูสง
15 ก.ย. 65พัทลุงsc2 ห้องsc2212
นางปนัดดา พรหมจรรย์
14 ก.ย. 65พัทลุงSc2 ชั้น 3
รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์
13 ก.ย. 65พัทลุงอาคารปฏิบัติการพลังงาน1/ชั้น2/ห้องประชุม
นายธีรเดช ใหญ่บก
12 ก.ย. 65พัทลุงอาคารพืช
นางสาวมาณี แก้วชนิด
6 ก.ย. 65พัทลุงSc2
นางสาวมาณี แก้วชนิด