ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
13 มี.ค. 61พัทลุงห้องเรียน โครงการวมว. อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้น 1
นางสาวปนัดดา รอดจันทร์
12 มี.ค. 61สงขลาห้องพักอากาศสุปราณี SC338
นายฉัตรชัย สุนทะโก
12 มี.ค. 61สงขลาเครื่องปรับอากาศห้อง SC601
นายฉัตรชัย สุนทะโก
12 มี.ค. 61พัทลุงห้องพัก อ.ดร.อานอบ คันฑะชา ชั้น3
นางจิราพร วรรณรักษ์
6 มี.ค. 61พัทลุงSC2441
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
6 มี.ค. 61พัทลุงห้อง SC2514
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
28 ก.พ. 61พัทลุงsc1/4/1431
ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม
27 ก.พ. 61พัทลุงSC1404
นายปริญญา เทพสง
27 ก.พ. 61พัทลุงห้อง อ.ธีรเดช เกื้อวงศ์ SC 1418
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
22 ก.พ. 61พัทลุงห้องเรียน SC1404
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
21 ก.พ. 61พัทลุงห้องพักทำงาน ผศ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
21 ก.พ. 61พัทลุงห้อง 2206
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
21 ก.พ. 61พัทลุงSc1532
นายปริญญา เทพสง
20 ก.พ. 61พัทลุงห้องพักทำงาน ผศ.อานุช คีรีรัฐนิคม
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
19 ก.พ. 61พัทลุงห้อง SC2521 2522
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี