ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
17 ม.ค. 61พัทลุงชั้น 4 SC1 ห้อง 1420
ผศ.ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์
17 ม.ค. 61พัทลุงห้อง SC2423 อ.นันทิดา สุะรรมวงศ์
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
16 ม.ค. 61พัทลุงSC 1537
นางวรญา ไชยบัณฑิต
16 ม.ค. 61พัทลุงSC 1 ชั้น 1 หน้าห้องเรียน วมว.
นางสาวจุฬาพร โอทอง
16 ม.ค. 61พัทลุงอาคารเพาะพันธ์ุด้านพืช ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
นายปริญญา เทพสง
15 ม.ค. 61พัทลุงSC2423 ห้องพัก อ.นันทิดา สุธรรมวงศ์
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
15 ม.ค. 61พัทลุงSC2226
นางจิราพร วรรณรักษ์
11 ม.ค. 61พัทลุงSC 1 ห้อง 1325
นางวรญา ไชยบัณฑิต
11 ม.ค. 61พัทลุงห้อง sc 2306
นางสาวเรณู สีใหม่
11 ม.ค. 61พัทลุงSC2506
นางจิราพร วรรณรักษ์
10 ม.ค. 61พัทลุงSC1418
นางสาวพัชนี ชอบธรรม
10 ม.ค. 61พัทลุงSC1515
นางสาวพัชนี ชอบธรรม
10 ม.ค. 61พัทลุงSC1409
นางสาวพัชนี ชอบธรรม
10 ม.ค. 61พัทลุงSc2 ห้อง 2407
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
10 ม.ค. 61พัทลุงSC2 ห้อง 2407
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี