ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
26 ก.ย. 61พัทลุงห้องพัก อ.ธวัชชัย คังฆะมะโณ
นางจิราพร วรรณรักษ์
25 ก.ย. 61พัทลุงห้อง SC2423 ห้อง อ.ดร.นันทิดา สุธรรมวงศ์
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
25 ก.ย. 61พัทลุงสำนักงานอาคารSC 2 ชั้น 2 (อรวรรณ)
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
21 ก.ย. 61พัทลุงห้องคอม ชั้น 3 ของผศ.ดร.อุษา
นางจิราพร วรรณรักษ์
21 ก.ย. 61พัทลุงห้องพักทำงาน อ.วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
21 ก.ย. 61พัทลุงห้องทำงาน อ.วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
21 ก.ย. 61พัทลุงห้องพัก อ.ดร.ปิยาภรณ์
นางจิราพร วรรณรักษ์
20 ก.ย. 61พัทลุงห้องเรียน SC1404
ผศ.ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์
20 ก.ย. 61พัทลุงsc 2430 ชั้น 4 sc 2
ผศ.ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง
18 ก.ย. 61สงขลาSC316 ( ห้องพักคุณสาวิตรี )
นายฉัตรชัย สุนทะโก
17 ก.ย. 61พัทลุงห้องพัก2323 อ.พิมพ์ชนา
นางจิราพร วรรณรักษ์
17 ก.ย. 61พัทลุงห้องsc 2211 ห้องปฏิบัติการ (คณะวิทยาศาสตร์ 2)
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
17 ก.ย. 61พัทลุงsc 2 ห้อง 2430 ชั้น 4
ผศ.ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง
14 ก.ย. 61พัทลุงอาคารพลังงาน 1 ห้องประชุม
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
14 ก.ย. 61พัทลุงSC2208
ผศ.ดร.ธนพล อยู่เย็น