ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
17 พ.ย. 60พัทลุงSc2210
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
16 พ.ย. 60พัทลุง1427 ห้อง อ.วรางคณา
นางสาวพัชนี ชอบธรรม
16 พ.ย. 60พัทลุงห้องพัก ผศ.ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ และอ.ดร.จักรพงศ์ ไชยบุรี
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
16 พ.ย. 60พัทลุงห้องพักอ.ดร.พิมพ์ชนา ฮกทา
นางจิราพร วรรณรักษ์
14 พ.ย. 60พัทลุงห้อง SC2218 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
13 พ.ย. 60พัทลุงอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
13 พ.ย. 60พัทลุงSC1 ชั้น 2 ห้อง SC1220
นายศรัณย์วิช บุษบา
10 พ.ย. 60พัทลุงห้อง SC2208 คณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
10 พ.ย. 60พัทลุงตู้กดน้ำฝั่งตึก SC 2 คณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
7 พ.ย. 60พัทลุงห้อง SC2409 คณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
7 พ.ย. 60พัทลุงsc 2311 และ sc 2512
นางสาวเรณู สีใหม่
6 พ.ย. 60พัทลุงsc2418 ห้องอ.วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
6 พ.ย. 60พัทลุงห้องพักอ.บุษกร
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
2 พ.ย. 60พัทลุงSC1420 (ห้อง อ.ปรีดาภรณ์)
นางสาวพัชนี ชอบธรรม
2 พ.ย. 60พัทลุงSC2207 คณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี