ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
14 ธ.ค. 63พัทลุงอาคารพะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ผศ.อานุช คีรีรัฐนิคม
14 ธ.ค. 63พัทลุงห้องประธานโครงการ วมว.
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
13 ธ.ค. 63พัทลุงห้องทำงาน อานุช SC 2 ชั้น 4
ผศ.อานุช คีรีรัฐนิคม
9 ธ.ค. 63พัทลุงsc1 ห้อง 409
อ.ดร.สุทธิวัฒน์ ทองนาค
8 ธ.ค. 63พัทลุงประธานโครงการ วมว.
ผศ.ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง
8 ธ.ค. 63สงขลาSC422
นายฉัตรชัย สุนทะโก
8 ธ.ค. 63พัทลุงห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
8 ธ.ค. 63พัทลุงอาคาร SC1/ชั้น 3/ห้อง sc 1340
นายธีรเดช ใหญ่บก
7 ธ.ค. 63พัทลุงห้องพัก
นางสาวญาดา อินทรสุวรรณ
7 ธ.ค. 63สงขลาSC419
นายฉัตรชัย สุนทะโก
7 ธ.ค. 63สงขลาSC319
นายฉัตรชัย สุนทะโก
7 ธ.ค. 63สงขลาSC525
นายฉัตรชัย สุนทะโก
7 ธ.ค. 63สงขลาSC530
นายฉัตรชัย สุนทะโก
3 ธ.ค. 63พัทลุงห้องทำงาน SC2421
ผศ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ
3 ธ.ค. 63พัทลุงSC2430 SC2 ชั้น 4
ผศ.ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง