ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
3 มี.ค. 65พัทลุงตึกสิ่งแวดล้อม
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
3 มี.ค. 65สงขลาคณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SC 435
นางสาวจันทิมา เจริญศรี
3 มี.ค. 65พัทลุงSC1523-1524
นายอาณัฐ พริกเล็ก
3 มี.ค. 65พัทลุงอาคารพืช
นางสาวมาณี แก้วชนิด
3 มี.ค. 65พัทลุงSc2407
นางสาวมาณี แก้วชนิด
2 มี.ค. 65พัทลุง2212
นางสาวมาณี แก้วชนิด
2 มี.ค. 65พัทลุงSC1331
นายอาณัฐ พริกเล็ก
2 มี.ค. 65พัทลุงสิ่งแวดล้อม ห้อง106
แม่บ้าน
2 มี.ค. 65พัทลุงสิ่งแวดล้อม /106
แม่บ้าน
1 มี.ค. 65พัทลุงsC2 ห้องทำงาน อ.มณฑล
ผศ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา
28 ก.พ. 65พัทลุงอาคารปฏิบัติการพลังงานทดแทน 1/ชั้น2/ ฝ้าตรงบันไดและห้องนอกระเบียง
นายธีรเดช ใหญ่บก
28 ก.พ. 65พัทลุงSC1503
นายศรัณย์วิช บุษบา
25 ก.พ. 65พัทลุงอาคารพลังงาน1
แม่บ้าน
25 ก.พ. 65พัทลุงอาคารพลังงาน1
แม่บ้าน
25 ก.พ. 65พัทลุงอาคารพลังงาน 2
แม่บ้าน