ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
19 ม.ค. 64พัทลุงห้องประธานโครงการ วมว. / ห้องประชุม วมว.
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
18 ม.ค. 64พัทลุงอาคารบ่อพักน้ำ 7×7
นายปริญญา เทพสง
15 ม.ค. 64พัทลุงSC1203
นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์
14 ม.ค. 64พัทลุงอาคาร SC1/ชั้น 3/ห้อง SC 1340
นายธีรเดช ใหญ่บก
12 ม.ค. 64พัทลุงห้องครู โครงการ วมว.
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
12 ม.ค. 64พัทลุงห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต SC2104
นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์
12 ม.ค. 64พัทลุงอาคาร SC1/ชั้น 2/ห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
นางสาวอัจฉรา ขุนลึก
11 ม.ค. 64พัทลุงsC2 ห้องปฏิบัติการ SC 2451
ผศ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา
9 ม.ค. 64พัทลุงsc1426
รศ.ดร.ศิวพร แซ่วัน
7 ม.ค. 64พัทลุงห้องพัก 2424
อ.ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์
6 ม.ค. 64พัทลุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
5 ม.ค. 64พัทลุงsc2 ห้อง2308
นางสาวเรณู สีใหม่
28 ธ.ค. 63พัทลุงSC1203 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 1
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
24 ธ.ค. 63พัทลุง1213
นางวรญา ไชยบัณฑิต
22 ธ.ค. 63พัทลุงSc 2212
นายจิตรพล ประดิษฐธรรม