ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
10 พ.ค. 62พัทลุง1513
ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์
3 พ.ค. 62พัทลุงห้องพัก อ.ดร.พีรนาฏ คิดดี
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
2 พ.ค. 62พัทลุงsc 2 ห้อง 2430 ชั้น 4/ห้องพัก อ.สุดสาคร
ผศ.สุดสาคร สิงห์ทอง
2 พ.ค. 62พัทลุงSC1 ชั้น 4 SC1410
อ.ดร.อรสา นุ่นแก้ว
2 พ.ค. 62พัทลุงSC1 ชั้น 4
อ.ดร.อรสา นุ่นแก้ว
1 พ.ค. 62พัทลุงSC2406
อ.ดร.วันกุศล ชนะสิทธิ์
29 เม.ย. 62พัทลุงSC1 ห้อง 1420
ผศ.ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์
29 เม.ย. 62พัทลุงวิทยาศาสตร์ 2 ชั้น 2 ห้อง SC2206
นายเทวัญ หยู่หนู
29 เม.ย. 62พัทลุงอาคารปฏิบัติการพลังงานทดแทน 1/ห้อง sc 4/5
นายธีรเดช ใหญ่บก
26 เม.ย. 62พัทลุงอาคารปฏบัติการพลังงาน 1 (ตึกส้ม)/ชั้น 1/ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ชั้นสูง(ห้อง อ.สุวิทย์)
นายธีรเดช ใหญ่บก
26 เม.ย. 62สงขลาSC202 ( ห้องพักอาจารย์จิราพร )
นายฉัตรชัย สุนทะโก
26 เม.ย. 62สงขลา406 อาคาร 4
นายฉัตรชัย สุนทะโก
26 เม.ย. 62พัทลุงSC2225 (ห้องน้ำผู้ชาย)
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
25 เม.ย. 62พัทลุงห้องพัก อ.อัษฎาวุธ
นางจิราพร วรรณรักษ์
25 เม.ย. 62พัทลุงห้องพัก อ.พนิตา ก้งซุ่น
นางจิราพร วรรณรักษ์