ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
31 ก.ค. 63พัทลุงSc2408
นางสาวมาณี แก้วชนิด
31 ก.ค. 63พัทลุงอาคารปฏิบัติการพฤกษศาสตร์
นางสาวมาณี แก้วชนิด
31 ก.ค. 63พัทลุงอาคารปฏิบัติการพฤกษศาสตร์
นางสาวมาณี แก้วชนิด
30 ก.ค. 63พัทลุงศูนย์เครื่องมือกลาง ชั้น 3 ห้องศก306,ศก308
นายเทวัญ หยู่หนู
29 ก.ค. 63พัทลุงsc1223 (ห้องน้ำคนพิการ) อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้น 2
นางสาวปิยลักษณ์ หนูดำ
29 ก.ค. 63พัทลุงศก229
นายศรัณย์วิช บุษบา
29 ก.ค. 63พัทลุงSC2337
ผศ.ดร.จักรพงศ์ ไชยบุรี
24 ก.ค. 63พัทลุงSc 2208
นายจิตรพล ประดิษฐธรรม
23 ก.ค. 63พัทลุงอาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้น 2 เคาเตอร์ด้านหน้าเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
นางสาวปิยลักษณ์ หนูดำ
23 ก.ค. 63พัทลุงห้องอ.นิรมล
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
23 ก.ค. 63พัทลุงsc2526
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
21 ก.ค. 63พัทลุงห้องพัก ผศ.อานุช คีรีรัฐนิคม
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
21 ก.ค. 63พัทลุงห้องพัก อ.ธีรเดช เกื้อวงศ์
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
21 ก.ค. 63พัทลุงSc2
ผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขา
21 ก.ค. 63พัทลุงSc2434
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี