ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
4 ธ.ค. 60พัทลุง1411
นางวรญา ไชยบัณฑิต
4 ธ.ค. 60พัทลุงsc1431
ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม
4 ธ.ค. 60พัทลุงSC2435
อ.ศุภารัตน์ สุทธิมุสิก
4 ธ.ค. 60พัทลุงห้อง SC2520 และSC 2522 คณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
4 ธ.ค. 60พัทลุงSC2 ห้อง 2431
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
1 ธ.ค. 60พัทลุงห้อง SC1410 (ห้อง อ.อรสา อนันต์)
นางสาวพัชนี ชอบธรรม
29 พ.ย. 60พัทลุงSC2320
รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์
29 พ.ย. 60พัทลุงSC2320
รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์
29 พ.ย. 60พัทลุงห้องพักอาจารย์ ดร.จักรพงศ์
นางจิราพร วรรณรักษ์
29 พ.ย. 60พัทลุงSC2 ห้อง2207
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
29 พ.ย. 60พัทลุงห้อง SC2226
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
28 พ.ย. 60พัทลุงsc2512
อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล
28 พ.ย. 60พัทลุงSC2 ห้อง2423
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
24 พ.ย. 60พัทลุงSC 1551 ห้อง อ.ดร.วาเรียม
นางสาวธัญญารัตน์ อ่อนทอง
24 พ.ย. 60พัทลุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี