ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
24 เม.ย. 61พัทลุงSC2 ห้อง SC2428
ผศ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา
24 เม.ย. 61พัทลุงห้องอ.ดร.อานอบ คันฑะชา
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
23 เม.ย. 61พัทลุง1509
นางวรญา ไชยบัณฑิต
23 เม.ย. 61พัทลุงSC2420 อ.ดร.พีรนาฏ คิดดี
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
20 เม.ย. 61พัทลุงห้องพัฒนานิสิต (ห้องพี่เม SC1)
นายวทัญญู ชูประจิตต์
20 เม.ย. 61สงขลาห้อง 403 อาคาร4 ( ห้องโปรเจคนิสิต )
นายฉัตรชัย สุนทะโก
20 เม.ย. 61สงขลาห้องพัก อ.ยุพิน
นายฉัตรชัย สุนทะโก
19 เม.ย. 61พัทลุงSC1412 อ.ดร.รังสฤษฏ์ อินทรโม
นายปริญญา เทพสง
18 เม.ย. 61พัทลุงห้องsc2349
นางจิราพร วรรณรักษ์
18 เม.ย. 61พัทลุงSC 2527
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
17 เม.ย. 61พัทลุงห้องพักอ.ดร.นันทรัตน์
นางจิราพร วรรณรักษ์
10 เม.ย. 61พัทลุงห้อง 2226
นางจิราพร วรรณรักษ์
10 เม.ย. 61พัทลุงห้องSC2521 คะวิทยาศาสตร์
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
10 เม.ย. 61พัทลุงsc2226
นางจิราพร วรรณรักษ์
5 เม.ย. 61พัทลุงSC1 ชั้น 2 ห้อง SC1220
นายศรัณย์วิช บุษบา