ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
17 ธ.ค. 62พัทลุงศูนย์เครื่องมือกลาง (ศก227)
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
16 ธ.ค. 62พัทลุงSC1413
ผศ.อรยา ปรีชาพานิช
12 ธ.ค. 62พัทลุงSc2
รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์
12 ธ.ค. 62สงขลาSC239
นายฉัตรชัย สุนทะโก
12 ธ.ค. 62พัทลุงอาคารวิทยาศาสตร์ 2 ชั้น 3 ห้อง 2318
นายเทวัญ หยู่หนู
11 ธ.ค. 62สงขลาอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สงขลา
นางกาญจนา ชูศิริ
11 ธ.ค. 62พัทลุงSC1209 (ห้องผู้ช่วยคณบดี)
นางสาวศุภลักษณ์ น้ำด้วง
11 ธ.ค. 62พัทลุงห้องพัก ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
11 ธ.ค. 62พัทลุงห้อง SC2207
ผศ.ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์
9 ธ.ค. 62พัทลุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์ 2 ห้องพัก ผศ.อานุช คีรีรัฐนิคม
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
6 ธ.ค. 62พัทลุงห้องsc2
นางจิราพร วรรณรักษ์
4 ธ.ค. 62สงขลาSC218/2 ( ห้องถ่ายเอกสาร )
นายฉัตรชัย สุนทะโก
4 ธ.ค. 62พัทลุงห้อง SC1444
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
4 ธ.ค. 62พัทลุงSC2521
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
29 พ.ย. 62พัทลุงSC2219
นางจิราพร วรรณรักษ์