ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
4 มี.ค. 63พัทลุงห้อง อ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
3 มี.ค. 63พัทลุงsC2 ห้องพักอาจารย์ (มณฑล เลิศวรปรีชา) 2428
ผศ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา
3 มี.ค. 63พัทลุงอาคาร 2 ห้องอ.ดร.ปวีณา แก้วอุบล ห้อง SC2435
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
2 มี.ค. 63พัทลุงลิฟท์ SC1
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
27 ก.พ. 63พัทลุงชั้น 4 ห้อง Sc 2412
นางสาวมาณี แก้วชนิด
27 ก.พ. 63พัทลุงsc1515
อ.ดร.วาเรียม ช่วยจันทร์
26 ก.พ. 63พัทลุงsc 2311
นางสาวเรณู สีใหม่
26 ก.พ. 63พัทลุงsc 2 ชั้น 5 2512
นางสาวเรณู สีใหม่
25 ก.พ. 63สงขลาSC201
อ.ดร.จิราพร ช่อมณี
24 ก.พ. 63พัทลุงSc1 ชั้น 4 ห้อง meeting room ห้องทานข้าว ชั้น 4
ผศ.ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม
24 ก.พ. 63พัทลุงอาคารปฏิบัติการพฤกษศาสตร์
นางสาวมาณี แก้วชนิด
24 ก.พ. 63พัทลุงอาคารปฏิบัติการพฤกษศาสตร์
นางสาวมาณี แก้วชนิด
24 ก.พ. 63พัทลุงอาคารปฏิบัติการพฤกษศาสตร์
นางสาวมาณี แก้วชนิด
19 ก.พ. 63พัทลุงห้องเรียน SC2409 คณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
18 ก.พ. 63พัทลุงsc1426
รศ.ดร.ศิวพร แซ่วัน