ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
4 ก.ค. 65พัทลุงSc 2524
นายจิตรพล ประดิษฐธรรม
1 ก.ค. 65พัทลุงES113 (อาคารสิ่งแวดล้อม)
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
1 ก.ค. 65พัทลุงอาคารปฏิบัติการพลังงาน1/ชั้น12/ห้องประชุม
นายธีรเดช ใหญ่บก
1 ก.ค. 65พัทลุงอาคารปฏิบัติการพลังงาน1/ชั้น1/ห้องน้ำชาย
นายธีรเดช ใหญ่บก
29 มิ.ย. 65พัทลุงSc2340
รศ.ดร.ศรชัย อินทะไชย
29 มิ.ย. 65พัทลุงES111,ES106,ES113,ES105,ES116 และES103 (อาคารสิ่งแวดล้อม)
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
29 มิ.ย. 65พัทลุงSC2409,SC2521 และSC2523
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
29 มิ.ย. 65พัทลุงSC2424
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
28 มิ.ย. 65พัทลุงSC2345
ผศ.วรรณฤดี หิรัญรัตน์
28 มิ.ย. 65พัทลุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์ 2 (ห้องพัก ผศ.อานุช คีรีรัฐนิคม) ชั้น 4
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
27 มิ.ย. 65พัทลุงSC1349
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
27 มิ.ย. 65พัทลุงSC1305
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
16 มิ.ย. 65พัทลุงSC1345
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
16 มิ.ย. 65พัทลุงSC1345
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
15 มิ.ย. 65พัทลุงศก.308
นางนิษา ไพจิตร