ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
13 ม.ค. 66พัทลุงSc2 ชั้น2 ห้อง2226
แม่บ้าน
13 ม.ค. 66พัทลุงSc2226
รศ.ดร.ศิวพร แซ่วัน
12 ม.ค. 66พัทลุงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นายพันธสิทธิ์ โชคสวัสดิกร
12 ม.ค. 66พัทลุงอาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (ห้องสำนักงาน)
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
12 ม.ค. 66พัทลุง ห้อง ศก.229
นางสาวสาคร คงสุด
12 ม.ค. 66พัทลุงห้อง Bio5 อาคารพืช
นางสาวมาณี แก้วชนิด
12 ม.ค. 66พัทลุงsc1 ห้อง sc1342
ผศ.ดร.ธวัฒน์ชัย เทพนวล
11 ม.ค. 66พัทลุงตึกปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
11 ม.ค. 66พัทลุงSC1413 ห้องทำงาน ผศ.อรยา ปรีชาพานิช
ผศ.อรยา ปรีชาพานิช
11 ม.ค. 66พัทลุงSc.2ชั้น 4
แม่บ้าน
11 ม.ค. 66พัทลุงSc2ชั้น5 ห้อง2512 2513 2506
แม่บ้าน
10 ม.ค. 66สงขลาSC316
นายฉัตรชัย สุนทะโก
10 ม.ค. 66สงขลาSC326
นายฉัตรชัย สุนทะโก
9 ม.ค. 66พัทลุงsc1403
นายวรวรรธก์ สุขใส
9 ม.ค. 66พัทลุงsc 2311
นางสาวเรณู สีใหม่