ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
30 เม.ย. 61พัทลุงsc2406
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
27 เม.ย. 61พัทลุงSC2325
นายปริญญา เทพสง
27 เม.ย. 61พัทลุงศก.320 ห้องปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน อาคารศูนย์กลาง
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
27 เม.ย. 61พัทลุงวิทยาศาสตร์ 1 ชั้น 2 SC1220
นายศรัณย์วิช บุษบา
27 เม.ย. 61พัทลุงSC2444
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
26 เม.ย. 61พัทลุงห้องสำนักงานคณะ
นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์
25 เม.ย. 61พัทลุงห้องพักอ.ดร.พิมพ์ชนา ฮกทา
นางจิราพร วรรณรักษ์
25 เม.ย. 61พัทลุงSc2341
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
24 เม.ย. 61พัทลุงSC1444
อ.ดร.คณิดา สินใหม
24 เม.ย. 61พัทลุงSC2 ห้อง SC2428
ผศ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา
24 เม.ย. 61พัทลุงห้องอ.ดร.อานอบ คันฑะชา
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
23 เม.ย. 61พัทลุง1509
นางวรญา ไชยบัณฑิต
23 เม.ย. 61พัทลุงSC2420 อ.ดร.พีรนาฏ คิดดี
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
20 เม.ย. 61พัทลุงห้องพัฒนานิสิต (ห้องพี่เม SC1)
นายวทัญญู ชูประจิตต์
20 เม.ย. 61สงขลาห้อง 403 อาคาร4 ( ห้องโปรเจคนิสิต )
นายฉัตรชัย สุนทะโก