ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
24 ส.ค. 60พัทลุงห้องพักอ.ดร.ชัยสิทธิ์ นิยะสม อาคารวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
24 ส.ค. 60พัทลุงSC 1 ชั้น 1 ห้องสำนักงานโครงการ วมว.
นางสาวจุฬาพร โอทอง
22 ส.ค. 60พัทลุงหน้าห้องน้ำชั้น 4
นางวรญา ไชยบัณฑิต
22 ส.ค. 60พัทลุงห้อง SC2448 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
22 ส.ค. 60พัทลุงห้องพักผศ.ดร.สุุภฎา คีรีรัฐนิคม SC2422
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
21 ส.ค. 60พัทลุงห้องพัก อ.อานอบ
นางจิราพร วรรณรักษ์
21 ส.ค. 60พัทลุงSC2420
อ.ดร.พีรนาฏ คิดดี
21 ส.ค. 60พัทลุงห้องสำนักงานปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
21 ส.ค. 60พัทลุงห้อง SC2423 อ.นันทิดา สุธรรมวงศ์
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
18 ส.ค. 60พัทลุงSC1314
นางพรสวรรค์ คงหนู
16 ส.ค. 60พัทลุงSC2220
นางสาวชลิดา คงทอง
16 ส.ค. 60พัทลุงSC2423
นางสาวชลิดา คงทอง
16 ส.ค. 60พัทลุงSC2423
นางสาวชลิดา คงทอง
15 ส.ค. 60พัทลุงห้องพักอาจารย์ นันทิดา สุธรรมวงศ์ (SC2423)
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
15 ส.ค. 60พัทลุงSC2444
นางสาวชลิดา คงทอง