ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
24 ก.พ. 66พัทลุงอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ SC 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ (ห้องการเรียนการสอน SC2207 คณะวิทยาศาสตร์ 2)
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
24 ก.พ. 66พัทลุงอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ SC 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ (ห้องพัก อ.ดร.คณิดา สินใหม)
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
16 ก.พ. 66พัทลุงอาคารปฏิบัติการพลังงาน 1/ชั้น 2 /ห้อง 4/12
นายธีรเดช ใหญ่บก
15 ก.พ. 66พัทลุงSC1345
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
15 ก.พ. 66พัทลุงชั้น 1 /ตึกปฎิบัติการพลังงาน 1
นายธีรเดช ใหญ่บก
15 ก.พ. 66พัทลุงอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ห้อง ตะพาก
นายพันธสิทธิ์ โชคสวัสดิกร
15 ก.พ. 66พัทลุงอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ห้อง วทล.3 (กะโห้)
นายพันธสิทธิ์ โชคสวัสดิกร
14 ก.พ. 66พัทลุงSC2322
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
10 ก.พ. 66พัทลุงห้อง SC1203 (นางสาวปิยลักษณ์ หนูดำ)
นางสาวปิยลักษณ์ หนูดำ
9 ก.พ. 66พัทลุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ (ห้องอ.ดร.พิมประภา)
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
9 ก.พ. 66สงขลาตึกวิทยาศาสตร์ sc 223 ห้องเก็บสารเคมี
นางสาวจันทิมา เจริญศรี
9 ก.พ. 66สงขลาตึกวิทยาศาสตร์ sc 435
นางสาวจันทิมา เจริญศรี
9 ก.พ. 66สงขลาตึกวิทยาศาสตร์ sc 428 sc 435 sc 434
นางสาวจันทิมา เจริญศรี
9 ก.พ. 66พัทลุงSC1347
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
9 ก.พ. 66พัทลุงSC1346
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง