ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
21 ต.ค. 64พัทลุงห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเหยื่อ/อาคารรเพาะพันธุ์พืช
นายปริญญา เทพสง
21 ต.ค. 64พัทลุงSC2212
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
20 ต.ค. 64สงขลาSC601,SC601,SC615,SC532,SC518,SC429,SC422,SC336
นายฉัตรชัย สุนทะโก
18 ต.ค. 64สงขลาSC239
นายฉัตรชัย สุนทะโก
15 ต.ค. 64พัทลุงsc2 ห้องพักนักวิทยาศาสตร์ เครื่องพี่ไก่
นายวรวรรธก์ สุขใส
12 ต.ค. 64พัทลุงห้องครู โครงการ วมว.
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
12 ต.ค. 64พัทลุงห้องครู โครงการ วมว.
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
12 ต.ค. 64พัทลุงSc1 ชั้น 1
นายปริญญา เทพสง
10 ต.ค. 64พัทลุง2411
นางสาวมาณี แก้วชนิด
8 ต.ค. 64พัทลุงห้องทำงาน รองคณบดี อ.ชัยสิทธิ์ (SC1 ชั้น 2)
ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ นิยะสม
7 ต.ค. 64พัทลุงsc1 ชั้น ดาดฟ้า
ผศ.ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม
5 ต.ค. 64พัทลุงSC1ชั้น 1/SC2 ชั้น 2
นายปริญญา เทพสง
5 ต.ค. 64พัทลุงSC1504
นายปริญญา เทพสง
30 ก.ย. 64พัทลุงSC1220
นายปริญญา เทพสง
29 ก.ย. 64พัทลุงSC2408
นายปริญญา เทพสง