ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
19 มิ.ย. 63พัทลุงSC2409
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
16 มิ.ย. 63พัทลุงSC2212
นางสาวมาณี แก้วชนิด
16 มิ.ย. 63พัทลุงSC 1 ชั้น 3 ห้อง SC 1318
อ.ดร.การะเกด แก้วใหญ่
15 มิ.ย. 63พัทลุงSc2/ชั้น 3/ ห้อง 2338
ผศ.ดร.นิรมล จันทรชาติ
15 มิ.ย. 63พัทลุงห้องพัก อ.ศรชัย
นางจิราพร วรรณรักษ์
15 มิ.ย. 63พัทลุงSC2431
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
12 มิ.ย. 63พัทลุงSC1203
นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์
11 มิ.ย. 63พัทลุงSC1213
นางสุธันยารัต ชูสง
10 มิ.ย. 63พัทลุงSC1213
นางสาวเมทินี ช่อสม
10 มิ.ย. 63พัทลุงห้องพัก อ.ธีรเดช เกื้อวงศ์
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
10 มิ.ย. 63พัทลุงห้องงานพัฒนานิสิต (หลังน้ำตกหนานสรรค์)
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
9 มิ.ย. 63พัทลุงห้องทำงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
นางสาวศุภลักษณ์ น้ำด้วง
9 มิ.ย. 63พัทลุง1213
นางวรญา ไชยบัณฑิต
8 มิ.ย. 63พัทลุง2422 sc2
นายศรัณย์วิช บุษบา
5 มิ.ย. 63พัทลุง1213
นางวรญา ไชยบัณฑิต