ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
18 พ.ย. 64พัทลุงSc2 ชั้น5 ห้อง2506
นายสัณฑวุฒิ ฤทธิ์เลื่อน
16 พ.ย. 64พัทลุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ SC2 2220
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
16 พ.ย. 64พัทลุงSC1/ชั้น 2/ห้อง SC1211
นางสาวนันท์นิชา คงมณี
12 พ.ย. 64พัทลุงSC1
นางวรญา ไชยบัณฑิต
12 พ.ย. 64พัทลุง1429
นางวรญา ไชยบัณฑิต
12 พ.ย. 64พัทลุงอาคารพืช
นางวรญา ไชยบัณฑิต
12 พ.ย. 64พัทลุง1203
นางวรญา ไชยบัณฑิต
12 พ.ย. 64พัทลุงSC1/ชั้น 2/ห้อง SC1211
นางสาวนันท์นิชา คงมณี
12 พ.ย. 64พัทลุงห้องบริการวิชาการและจัดหารายได้
นางสาวญาดา อินทรสุวรรณ
12 พ.ย. 64พัทลุงศก229
นายศรัณย์วิช บุษบา
12 พ.ย. 64พัทลุงSC2401
อ.ดร.พิมพ์ชนา ฮกทา
11 พ.ย. 64พัทลุงระบบสามมิติใช้งานไม่ได้
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
10 พ.ย. 64พัทลุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ SC2 2220
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
10 พ.ย. 64พัทลุงห้อง 1218
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
8 พ.ย. 64พัทลุงSC23332
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี