ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
24 ธ.ค. 61พัทลุงsc1 ชั้น 3 ห้อง 1318
อ.ดร.การะเกด แก้วใหญ่
21 ธ.ค. 61พัทลุงห้องพักอ.พีระ
นางวรญา ไชยบัณฑิต
21 ธ.ค. 61พัทลุงห้อง SC2355 ห้องถ่ายเอกสาร
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
20 ธ.ค. 61พัทลุงSC2407
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
20 ธ.ค. 61สงขลาSC218
นายฉัตรชัย สุนทะโก
17 ธ.ค. 61พัทลุงSC1535
ผศ.ดร.พชร ผลนาค
17 ธ.ค. 61พัทลุงsc1431 sc1
ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม
14 ธ.ค. 61พัทลุงSC2440
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
12 ธ.ค. 61พัทลุงSC 1 ชั้น 4 ห้อง 1503
นายศรัณย์วิช บุษบา
12 ธ.ค. 61พัทลุงอาคาร sc1 ชั้น 4 ห้อง 1424
ผศ.ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม
7 ธ.ค. 61พัทลุงห้องครัว ห้องเรียนSC2226 SC2225
นางจิราพร วรรณรักษ์
6 ธ.ค. 61พัทลุงห้องคอม ชั้น 3 ของผศ.ดร.อุษา
นางจิราพร วรรณรักษ์
4 ธ.ค. 61พัทลุงห้องพัก อ.ดร.นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์ SC2
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
4 ธ.ค. 61พัทลุงศก 229
นายศรัณย์วิช บุษบา
3 ธ.ค. 61สงขลาSC215
นายฉัตรชัย สุนทะโก