ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
16 ก.พ. 64พัทลุงอาคารปฏิบัติการพลังงาน 1 / ห้อง Sc10-11
นายธีรเดช ใหญ่บก
15 ก.พ. 64พัทลุงห้องพัก ผศ.ดร.พนิตา ก้งซุ่น
นางจิราพร วรรณรักษ์
11 ก.พ. 64พัทลุงอาคารพืช
นางสาวมาณี แก้วชนิด
10 ก.พ. 64พัทลุงห้อง SC1440
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
10 ก.พ. 64พัทลุงห้องสำนักงานSC1202,1211,1213
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
10 ก.พ. 64พัทลุงอาคารปฏิบัติการพลังงาน 2 บริเวณหน้าอาคาร
นายธีรเดช ใหญ่บก
10 ก.พ. 64พัทลุงSC1213
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
9 ก.พ. 64พัทลุงห้องพัก ผศ.ดร.ศรชัย
นางจิราพร วรรณรักษ์
9 ก.พ. 64พัทลุงSC2521
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
9 ก.พ. 64พัทลุงห้อง2219
นางจิราพร วรรณรักษ์
8 ก.พ. 64พัทลุง2217
นางสาวมาณี แก้วชนิด
8 ก.พ. 64พัทลุงห้อง2219
นางจิราพร วรรณรักษ์
8 ก.พ. 64พัทลุง2217
นางสาวมาณี แก้วชนิด
8 ก.พ. 64พัทลุงอาคารปฏิบัติการพลังงาน 1 / ชั้น 1 / บริเวณหนเช้าห้องแลปแอ็ดวานซ์
นายธีรเดช ใหญ่บก
5 ก.พ. 64พัทลุงSC1417
อ.ดร.จันทวรรณ น้อยศรี